ET TEATTERIN SIDOSRYHMÄREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

ET Teatteri ry (Y-tunnus 0206172-0)
Konepajankuja 1
00510 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Hallintojohtaja Mait Lepik
Sähköposti tietosuoja@etteater.fi

3. Rekisterin nimi

Sidosryhmärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Teatterin asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoito, sekä rekisteritietoihin perustuva monikanavakontaktointi, viestintä ja tapahtumahallinta. Rekisteritietoja käytetään myös teatterin palveluiden markkinointiin ja myyntiin. Sidosryhmärekisteriä voidaan myös käyttää potentiaalisten lahjoittajien kartoittamiseen

5. Rekisterin tietosisältö

Järjestelmään rekisteröidään:

– Potentiaaliset henkilö- ja yhteisöasiakkaat

– Asiakas- ja sidosryhmäorganisaatiot, sekä yhteyshenkilöt em. yhteisöissä.

– Yksityishenkilöistä rekisteriin tallennetaan nimi ja yhteystiedot. Yhteisöistä ja niiden edustajista voidaan tallentaa myös muita tietoja mahdollisuuksista yhteistyöhankkeisiin teatterin kanssa.

– Rekisterissä olevaan asiakkaaseen kohdistetut toimenpiteet (kuten markkinointi, viestintä, tapahtumakutsut, neuvottelut yms. yhteydenpito)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja täydennetään ja ylläpidetään asiakaskontaktien perusteella.

Tiedot kerätään järjestelmään teatterin piirissä tapahtuvan toiminnan kautta, esimerkiksi teatterin tapahtumat, yhteistyökumppanit ja viestinnästä kiinnostuneet henkilöt. Yhteisöistä voidaan kerätä tietoa myös julkisesti saatavilla olevista rekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta tai siirretä ulkopuolisille paitsi Suomen viranomaisten vaatimuksesta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta tai siirretä ulkopuolisille paitsi Suomen viranomaisten vaatimuksesta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

a) Manuaalinen aineisto: Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa. ET Teatteri edellyttää kaikilta tietoja käsitteleviltä sitoutumista tietojen salassapitoon.

b) ATK:lla käsiteltävät tiedot: Rekisterin tiedot sijaitsevat teatterin ylläpitämissä järjestelmissä ja palvelimilla. Rekisterin käyttäjillä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana, joiden perusteella jokainen sisäänkirjautuminen voidaan todentaa ja yksilöidä.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

ET Teater / Tietosuoja
Konepajankuja 1
00510 Helsinki

tai sähköpostilla tietosuoja@etteater.fi

Molemmissa tapauksissa henkilöllisyys pitää todistaa henkilökohtaisella käynnillä erikseen sovittavana ajankohtana.

11. Oikeus vaatia tiedon korjausta

Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus vaatia hänestä rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

ET Teater / Tietosuoja
Konepajankuja 1
00510 Helsinki

12. Muut

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja kohdassa 4 mainittuihin tarkoituksiin.